Statut Fundacji

Strefa Inspiracji

Zgodnie ze statutem Fundacja Strefa Inspiracji poprzez podejmowane działania realizuje następujące cele:

 • wszechstronna edukacja i rozwój kobiet i mężczyzn,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, status społeczny, pochodzenie i wybór modelu życia oraz orientację seksualną,
 • upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i dzieci,
 • wspieranie i upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych, społecznych, kulturalnych, artystycznych popularyzujących i rozwijających aktywność twórczą,
 • promowanie dostępu do najnowszych technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych,
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, w tym integracja i reintegracja zawodowa osób bezrobotnych,
 • rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego poprzez promowanie uczestnictwa obywateli w życiu społeczności lokalnej i kreowanie postaw prospołecznych,
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
 • promowanie kultury zaangażowanej społecznie,
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości i rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalność służąca wszechstronnemu rozwojowi, edukacji i wypoczynkowi dzieci i młodzieży,
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych,
 • wspomaganie szkoleniowo-informacyjne organizacji pozarządowych,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • upowszechnianie nowych sposobów rozwoju osobistego,
 • promowanie kreatywnych form myślenia i działania,
 • działalność charytatywna.